Souhlas s podmínkami GDPR

Souhlas s podmínkami GDPR

Protože registrací do rezervačního systému vkládáte své osobní údaje, je potřeba vyjádřit souhlas s archivací poskytnutých údajů.

Abychom Vám mohli zasílat informace o zrušení lekce, na kterou jste přihlášeni nebo Vás informovat o tom, že se na lekci uvolnilo místo potřebujeme Vaše jméno, email a telefonní číslo. Položka “adresa” je nepovinné a můžete ji kdykoliv smazat.

Dále máte možnost zaškrtnout políčko, zda si přejete zasílat novinky ze studia Yoga Oáza - tj. informace o plánovaných akcích v našem studiu nebo dalších akcí se studiem a jeho lektory spojených. Pokud tyto informace dostávat nechcete, můžete toto políčko jednoduše kdykoliv odškrtnout.

Pokud již naše studio nenavštěvujete, můžete požádat o výmaz svého profilu e-mailem info@jogazuza.cz, kde napíšete, že si přejete smazat svůj profil v rezervačním systému na webových stránkách wwww.jogazuza.cz.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

  1. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby, registrovaný uživatel prohlašuje, že registrací v rezervačním systému spolu s údaji v něm uvedenými (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa účastníka) souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Mgr. Zuzana Viznarová, které je provozováno na základě živnostenského oprávnění Mgr. Zuzana Viznarová, místem podnikání Přerov Velká Dlážka 16, IČO:02840316 s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím.
  2. Účastník bere na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail: info@jogazuza.cz) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze. 4. Účastník má právo na přístup k osobním údajům. Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 5. Účastník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz 

Smluvní podmínky jsou platné v tomto znění od 01.08.2019.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Striktně respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ("ZOOÚ") a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 v podobě jeho aktuálního znění, které ZOOÚ od 25.05.2018 nahrazuje.

Veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Přístup k těmto datům má pouze v nezbytně nutném rozsahu jen omezený počet prověřených osob zavázaných mlčenlivostí, ať už naši zaměstnanci nebo zaměstnanci certifikační autority.

Vaše data přísně chráníme před zneužitím třetí osobou.

Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jinak nesdílíme se třetími osobami a žádné osobní údaje nemohou být použity k marketingovým účelům.

Pravidelně kontrolujeme a udržujeme naše systémy tak, aby bylo zamezeno jakémukoliv úniku informací. V souvislosti s tím si vyhrazujeme právo zahájit vyšetřování v případě sebemenšího podezření na jakoukoliv podezřelou aktivitu. Vyhrazujeme si také právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření orgány státní moci.

Statistické informace

Při návštěvě webových stránek mohou být sbírány některé informace pro statistické účely. Tyto informace mají neosobní povahu a nejsou žádným způsobem zpracovávány k identifikaci konkrétního zákazníka. Jedná se mj. o název prohlížeče, operačního systému, rozlišení obrazovky apod. Tyto informace jsou statisticky analyzovány například za účelem zlepšení použitelnosti webových stránek nebo k zajištění jejich rychlejšího načítání.

Právo na informace

Uživatel má právo bezplatně vyžádat informace o něm shromážděné. Může tak učinit písemně na kontaktní adresu společnosti diva2.cz, popřípadě e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem identifikujícím odesílatele.

Právo na opravu

V případě, že údaje u vašeho účtu nejsou aktuální nebo jsou nekompletní, máte právo tyto údaje aktualizovat nebo doplnit. Můžete tak učinit po přihlášení ke svému účtu v sekci Nastavení účtu. Upozorňujeme, že údaje na vystavených fakturách z předchozích měsíců aktualizovat nelze.

Právo na vymazání

Právo na vymazání neznamená absolutní "právo na zapomenutí". Například nelze vymazat data na fakturách a daňových dokladech, která musíme uchovávat po dobu vyžadovanou zákonem. Mohou být vymazána pouze data, u kterých nemáme zákonnou povinnost je uchovávat či archivovat.

Bezpečnostní procedury

Informace získané prostřednictvím webových stránek mají speciální zacházení s nejvyšší prioritou na bezpečnost. V souvislosti s tím jsou zavedena opatření, která zamezují jejich úniku a ztrátě. Pro minimalizaci rizika je přenos informací chráněn protokolem SSL/TLS. Upozoroňujeme, že i přes veškerá opatření může existovat jistá míra rizika, například v důsledku neodborného, bezohledného či laického chování klienta, mj. absence firewallu či antivirového programu na klientském počítači, používáním některých doplňků webového prohlížeče apod.

Osobní data, která evidujeme

  • Jméno – identifikuje vaši osobu na lekci
  • E-mail – pro základní kontakt v rezervačním systému
  • Mobilní číslo – operativnější komunikaci s klientem např. nenadálé zrušení lekce
  • Souhlas se zasíláním hromadných informaci e-mailem

Kontakt & info

Zuzana Kojan Viznarová

jogazuza@seznam.cz

+420 774 371 799

Sledujte nás:

Fakturační údaje

Zuzana Viznarová

Velká Dlážka 1232/16

75002 Přerov

IČ: 02840316

Fio banka:

2300798826/2010