Provozní řád studia Sangha

Provozní řád

Zuzana Viznarová, provozovatel Studia Sangha, Přerov, nám. T.G.Masaryka 14, vydává tento provozní řád závazný pro všechny zákazníky a návštěvníky Studia Sangha.

 

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků sportovního centra. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci, cvičenci) Studia Sangha povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. lektorem a osob personálu studia.
 2. Uživatelem (návštěvníkem, cvičencem) se stává každý, kdo vstupuje do Studia Sangha
 3. Návštěvníci sportují na vlastní nebezpečí!!!
 4. Uživatel (návštěvník, cvičenec) je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli Studia Sangha v plné výši.
 5. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení.
 6. Za chování, pohyb a pobývání dětí a mladistvých v celém prostoru Studia Sangha, odpovídají rodiče.
 7. Provozovatel (správce) neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků Studia Sangha.
 8. Do prostoru Studia Sangha(sálu) se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností. Návštěvník je rovněž povinen si případné vnesené věci odnést.
 9. Veškeré zařízení a plochy musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Neoprávněným osobám je zakázáno manipulovat s provozním zařízením (termostaty, vypínače, apod.).
 10. V Studiu Sangha je přísně zakázáno: - kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 11. V případě, že nelze poskytnout objednanou sportovní aktivitu z důvodu např. havárie, výpadek el. energie, chyba obsluhy, vyšší moc, má zákazník právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.
 12. Ve Studiu Sangha je pro návštěvníky volně přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky využívány za těchto podmínek: dodržování pořádku a hygienických standardů.
 13. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem nebo jinými odpovědnými osobami z Studia Sangha vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR a Městské policie

V Přerově, 25.5.2022

 

 Kontakt & info

Zuzana Kojan Viznarová

jogazuza@seznam.cz

+420 774 371 799

Sledujte nás:

Fakturační údaje

Zuzana Viznarová

Velká Dlážka 1232/16

75002 Přerov

IČ: 02840316

Fio banka:

2300798826/2010